Όροι χρήσης
1. Προοίμιο
1.1 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») δημιούργησε και παρέχει στους χρήστες την υπηρεσία i-bank Simple Pay υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.simplepay.gr (εφεξής η «Υπηρεσία»), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε συναλλασσόμενους (φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) να διενεργούν ηλεκτρονικές πληρωμές προς επιχειρήσεις/ οργανισμούς ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) με χρέωση της πιστωτικής ή της χρεωστικής τους κάρτας MasterCard ή Visa έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας ή άλλων τραπεζών, ή με χρέωση καταθετικού λογαριασμού τους που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι χρήστες στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (i-bank Internet Banking) της Τράπεζας.
1.2 Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει την εκ μέρους των χρηστών ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας με μόνη την ανακοίνωσή τους στον χρήστη.
Οι παρόντες όροι είναι διαρκώς διαθέσιμοι σε ευδιάκριτο σημείο στους χρήστες μέσω ειδικού συνδέσμου (link) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (https://www.simplepay.gr). Οι χρήστες αποδέχονται τους παρόντες όρους κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία σύμφωνα με τον όρο 3.1 κατωτέρω καθώς και πριν τη διενέργεια κάθε Συναλλαγής.
2. Εκτέλεση Συναλλαγών
2.1 Για τη διενέργεια οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας θα πρέπει να έχει απαραιτήτως εξασφαλισθεί από τον χρήστη της εν λόγω Υπηρεσίας ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τη σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet). Η Τράπεζα δεν παρέχει τον εξοπλισμό που προαπαιτείται για την εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο και ο χρήστης βαρύνεται αποκλειστικά με το κόστος σύνδεσης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και με τυχόν έξοδα ή φόρους που συνδέονται με τη χρήση αυτού.
2.2 Οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας διενεργείται, είτε με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας MasterCard ή Visa του χρήστη της Υπηρεσίας εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας ή άλλων τραπεζών (πλην των πληρωμών που ρητά αναφέρεται ότι δύνανται να διενεργηθούν μόνο με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας MasterCard ή Visa εκδόσεως αποκλειστικά της Τράπεζας), είτε με χρέωση καταθετικού λογαριασμού του χρήστη της Υπηρεσίας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι παράλληλα και εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (i-bank Internet Banking) της Τράπεζας.
2.3 Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των διαβιβαζόμενων εντολών του χρήστη, σύμφωνα με τις οδηγίες του, όταν αυτές (οι εντολές) ληφθούν από τα Κεντρικά Συστήματα της Τράπεζας. Η συναλλαγή εκτελείται από τα Κεντρικά Συστήματα της Τράπεζας αμέσως μόλις περιέλθει στην Τράπεζα η εντολή του χρήστη. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών του χρήστη/συνδρομητή για τη διενέργεια ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας, γνωστοποιώντας στον χρήστη τους λόγους άρνησής της, εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή απαγορεύεται από τη σχετική Νομοθεσία.
2.4 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να αυξάνει ή να περιορίζει το είδος, το ύψος/αξία ή τον αριθμό των παρεχόμενων συναλλαγών και γενικά του εύρους της Υπηρεσίας καθώς και να καθορίζει τις ημέρες, ώρες και διάρκεια λειτουργίας της Υπηρεσίας, γνωστοποιώντας τα ανωτέρω στους χρήστες με οποιοδήποτε κατά την κρίση της πρόσφορο τρόπο. Η Τράπεζα δικαιούται σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει τα ανωτέρω μέτρα για μεμονωμένους χρήστες ή/και για το σύνολο των χρηστών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, σε περίπτωση που κατά την κρίση της συντρέχει άμεσος λόγος προστασίας των συναλλαγών ή υπόνοια για παράνομη χρήση της Υπηρεσίας i-bank Simple Pay κατά παράβαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 3.4 κατωτέρω και εν γένει της σχετικής Νομοθεσίας.
3. Βασικές λειτουργίες του συστήματος
3.1 Εγγραφή χρήστη στην Υπηρεσία.
Η εγγραφή του χρήστη είναι υποχρεωτική προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία και να διενεργεί συναλλαγές. Η εγγραφή στην Υπηρεσία μπορεί να γίνει με δύο(2) τρόπους:

3.1.1. Εγγραφή με χρήση κωδικών (εφεξής «οι Κωδικοί Πρόσβασης») που ορίζει ο ίδιος ο χρήστης (email/password). Οι Κωδικοί Πρόσβασης ορίζονται από το χρήστη κατά την εγγραφή του και περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη (E-mail) και τον Μυστικό Κωδικό (Password). Το όνομα χρήστη αποτελείται από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) του χρήστη και o Μυστικός Κωδικός (Password) από στοιχεία ελεύθερης επιλογής του, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς και κανόνες που του κοινοποιούνται από την Υπηρεσία. Ο χρήστης, κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία, υποχρεούται, επίσης, να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ημερομηνία γέννησης), καθώς και να απαντήσει σε μία από τις προκαθορισμένες διαθέσιμες ερωτήσεις υπενθύμισης του Kωδικού εισόδου χρήστη (εφεξής «ερώτηση ασφαλείας»). Μετά την εκ μέρους του χρήστη δήλωση των προσωπικών του στοιχείων, των Kωδικών πρόσβασης, της ερώτησης ασφαλείας, καθώς και μετά την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων, αποστέλλεται από την Υπηρεσία αυτόματα απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (E-mail) στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Η εγγραφή του συναλλασσόμενου ολοκληρώνεται μετά την επιλογή από τον ίδιο του συνδέσμου (link) ενεργοποίησης του λογαριασμού του (account) που περιέχεται στο κείμενο του προαναφερόμενου απαντητικού E-mail. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν ενεργοποιηθεί από τον χρήστη εντός μίας εβδομάδας (7 ημερολογιακών ημερών) από την αποστολή του E-mail, όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης διαγράφονται από την Υπηρεσία.

3.1.2. Εγγραφή με χρήση κωδικών i-bank internet banking (εφεξής «οι Κωδικοί Πρόσβασης i-bank»). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην Υπηρεσία, κάνοντας χρήση του Κωδικού Χρήστη (User ID) και Μυστικού Κωδικού (Password), που χρησιμοποιεί στην υπηρεσία i-bank Internet Banking. Σε αυτή την περίπτωση: α) ο χρήστης δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία του καθώς αυτά συμπληρώνονται αυτόματα από την Υπηρεσία, β) δεν είναι απαραίτητη η εκ μέρους του χρήστη απάντηση σε ερώτηση ασφαλείας, γ) η εκ μέρους του χρήστη δήλωση του email του είναι προαιρετική και γίνεται μόνο εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό email με το αποδεικτικό των συναλλαγών του, δ) δεν αποστέλλεται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (E-mail) που περιέχει σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης , και ε) ο λογαριασμός (account) του χρήστη στην Υπηρεσία ενεργοποιείται με μόνη την εκ μέρους του χρήση του Κωδικού Χρήστη (User ID) και Μυστικού Κωδικού (Password), που χρησιμοποιεί στην υπηρεσία i-bank Internet Banking.

3.2 Αρχικοποίηση του Kωδικού πρόσβασης χρήστη από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο- Χρήση ερώτησης ασφαλείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο συναλλασσόμενος ξεχάσει τον κωδικό εισόδου χρήστη (password) ή κατόπιν 4 λανθασμένων προσπαθειών εισαγωγής του κωδικού και εφόσον απαντήσει σωστά στην προκαθορισμένη ερώτηση που έχει επιλέξει, η Υπηρεσία του αποστέλλει αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει καταχωρήσει τελευταία, προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία αρχικοποίησης του παλαιού του Kωδικού ώστε να ορίσει νέο Kωδικό, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς και τους κανόνες της Υπηρεσίας
3.3 Αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης χρήστη από τo Contact Center της Τράπεζας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο συναλλασσόμενος ξεχάσει τον Kωδικό εισόδου χρήστη, ή πληκτρολογήσει 4 φορές λάθος κωδικό καθώς και την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την υπηρεσία του Contact Center της Τράπεζας, προκειμένου η Υπηρεσία να εκκινήσει τη διαδικασία αρχικοποίησης του Kωδικού χρήστη εισόδου καθώς και της απάντησης στην ερώτηση ασφαλείας. Η υπηρεσία του Contact Center θα ζητήσει από τον χρήστη τα προσωπικά του στοιχεία που έχει καταχωρίσει στην Υπηρεσία, προκειμένου να τον ταυτοποιήσει.
3.4 Διαχείριση στοιχείων συναλλασσόμενου από τον ίδιο.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει υπό προϋποθέσεις, που του κοινοποιούνται στις οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας, όλα τα στοιχεία (στοιχεία πρόσβασης και προσωπικά στοιχεία) που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του.
3.5 Πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του από το Contact Center της Τράπεζας.
Ο χρήστης δύναται να αναζητήσει πληροφόρηση για την έκβαση της συναλλαγής του, μέσω της υπηρεσίας του Contact Center της Τράπεζας. Ο εκπρόσωπος του Contact Center δύναται να αρνηθεί να πληροφορήσει τον συναλλασσόμενο για τα στοιχεία της συναλλαγής του ή ακόμη και για την τύχη αυτής, στην περίπτωση που δεν παρασχεθούν από τον χρήστη επαρκή στοιχεία που να προσδιορίζουν επακριβώς τη συναλλαγή, καθώς και στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη σύμφωνα με τα καταχωρημένα κατά την εγγραφή του ή τροποποιημένα σε μεταγενέστερο χρόνο από τον ίδιο, στοιχεία του.
3.6 Η Υπηρεσία παρέχει στο συναλλασσόμενο τη δυνατότητα να ενημερώνεται από την οθόνη του υπολογιστή του ή με εκτύπωση για εκτελεσθείσες Συναλλαγές, να αποθηκεύει για μελλοντική χρήση πρότυπα συναλλαγών, να αλλάζει τον Kωδικό εισόδου χρήστη και την ερώτηση ασφαλείας Kωδικού εισόδου χρήστη καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που είχε καταχωρίσει κατά την εγγραφή του.
3.7 Ο συναλλασσόμενος δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν στην Τράπεζα μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας (https://www.simplepay.gr) , είναι ακριβή και αληθή. Επίσης, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και από τη χρήση της Υπηρεσίας για τη διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό τρίτων επί πληρωμή ή κατ' επάγγελμα και γενικά αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση του συστήματος σύμφωνα με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο χρήστης δηλώνει ότι τα κάθε φύσεως χρηματικά ποσά που καταβάλει μέσω της εν λόγω Υπηρεσίας αφορούν υπαρκτές και όχι εικονικές συναλλαγές και δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις ή εγκληματικές δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 3691/2008, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.8 Διαγραφή χρήστη από την Υπηρεσία.
Η διαγραφή του χρήστη από την Υπηρεσία εφόσον το επιθυμεί, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί από τη λειτουργία Διαχείρισης του Λογαριασμού του, επιλέγοντας την ανάλογη λειτουργία. Για την διαγραφή του χρήστη είναι απαραίτητη η καταχώρηση του Μυστικού Κωδικού (Password) που διαθέτει, είτε έχει εγγραφεί με τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 3.1.1. είτε με τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο 3.1.2. Η διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή όλου του ιστορικού πληρωμών του χρήστη, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης του. Ο χρήστης που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία δύναται εφόσον το επιθυμεί, να εγγραφεί εκ νέου στην Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.1.
4. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας
4.1 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη της Υπηρεσίας στην Τράπεζα είναι εμπιστευτικές και η Τράπεζα τις χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της εμπιστευτικότητας, και μόνο στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της παρεχόμενης Υπηρεσίας. Ενδεικτικά, η Τράπεζα θα δικαιούται να προβαίνει στην αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) όταν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης διαβιβασθείσας εντολής,

β) όταν αυτό επιβάλλεται βάσει σχετικής απόφασης δημόσιας ή δικαστικής αρχής ή άλλης νομοθετικής πράξης (Νόμου, Π.Δ., κλπ) ή όταν επιβάλλεται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές της Τράπεζας.

Το δικαίωμα αυτό της Τράπεζας έχει απεριόριστη ισχύ και μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της παρούσας.
4.2 Το Λογισμικό της Υπηρεσίας και όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σ’ αυτό, είναι εμπιστευτικά για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει την σπουδαιότητα τους για την Τράπεζα και δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιαδήποτε αποκάλυψη ή με οποιοδήποτε τρόπο διάδοση σχετικά με αυτά σε τρίτα πρόσωπα.

Η υποχρέωση αυτή του χρήστη έχει απεριόριστη ισχύ και μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης.
5. Επιβαρύνσεις συναλλασσόμενου
5.1 Η χρήση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται από τον χρήστη άνευ χρέωσης.

Ορισμένες από τις τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας i-bank Simple Pay, επιβαρύνονται με έξοδα, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα Τιμολογιακή Πολιτική της Τράπεζας, η οποία γνωστοποιείται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας www.nbg.gr, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας, καθώς και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας και με κάθε άλλο, κατά την κρίση της Τράπεζας πρόσφορο τρόπο.
5.2 Η χρήση της κάρτας υπόκειται στις επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τους όρους της οικείας σύμβασης χορήγησής της.
6. Ευθύνη Τράπεζας
6.1 Ο διαδικτυακός τόπος της Υπηρεσίας δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση, αλλά μόνον για την εξόφληση του αντιτίμου των υπηρεσιών τις οποίες ο συναλλασσόμενος λαμβάνει από την επιχείρηση ή τον Οργανισμό. Η Τράπεζα δεν συνδέεται συμβατικά κατ’ αποκλειστικότητα με τις επιχειρήσεις, η δε κάρτα χρησιμοποιείται από αυτές ως μέσο πληρωμής και μόνο.
6.2 Η Τράπεζα, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια οι παρεχόμενες από οποιονδήποτε τρίτο, ιδίως από τις επιχειρήσεις, πληροφορίες να αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο (https://www.simplepay.gr), όπως διαβιβάζονται στην Τράπεζα από τους τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο συναλλασσόμενο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο χρήστης οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση.
6.3 Η Τράπεζα επιμελείται της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας i-bank Simple Pay επί εικοσιτετραώρου βάσεως (εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες), ρητά μη ευθυνόμενη πάντως σε περίπτωση που σημειωθεί οιαδήποτε διακοπή, η οποία οφείλεται σε α) γεγονότα ανώτερης βίας, όπως, ενδεικτικά, πτώση ή καθυστέρηση των δικτύων, ή διακοπή της ηλεκτροδότησης ή απεργία του προσωπικού της Τράπεζας β) προγραμματισμένες ή μη εργασίες για τη συντήρηση ή την αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής, ή γ) λανθασμένη πληκτρολόγηση του χρήστη της Υπηρεσίας ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του χρήστη της Υπηρεσίας ή τρίτου. Η Εθνική Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα, την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση της πληρωμής, όταν συντρέχουν γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της.
6.4 Η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της συστήματος μέσω του οποίου παρέχει την Υπηρεσία, όπως αυτά επιβάλλονται από τη συναλλακτική πρακτική. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus). Εντούτοις, η Τράπεζα δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του χρήστη της Υπηρεσίας, η οποία προκαλείται από ιό.
6.5 Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Τράπεζα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
6.6 Τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) που δηλώνουν οι χρήστες της Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών πληρωμών τους. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας. Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Τράπεζα δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο αρχείο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Υπηρεσίας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί τα στοιχεία του τηρούμενου από αυτή αρχείου σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της υποστήριξης, προώθησης και υλοποίησης των διενεργούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών. Στοιχεία του τηρούμενου αρχείου προσωπικών δεδομένων δύνανται να διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή δικαστική απόφαση. Η μετάδοση ή ανακοίνωση των δεδομένων των χρηστών στους ανωτέρω αποδέκτες θα γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, ως εκάστοτε ισχύει. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων που τους αφορούν, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν.2472/1997. Η Τράπεζα δηλώνει ρητά ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών του Συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. β του Ν.2472/1997.
6.7 Επιτρέπεται στην Τράπεζα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισμό περιστατικών απάτης στον τομέα των πληρωμών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.2472/97, όπως ισχύει.

Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την παροχή της συγκατάθεσης του χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που δηλώνει στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας από τα ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας, καθώς και για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας επικοινωνίας του χρήστη με διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας και τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών που διενεργούνται μέσω αυτού.
7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
7.1 Η Τράπεζα ή/και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα σήματα, τους διακριτικούς τίτλους και γενικά κάθε διακριτικό γνώρισμα της Τράπεζας για τα προγράμματα λογισμικού και τα εγχειρίδια που τα συνοδεύουν (η χρήση των οποίων παρέχεται στον χρήστη από την Τράπεζα), τις επικοινωνιακές συνδέσεις, τα προγράμματα Λογισμικού, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας σε σχέση με τα ως άνω.
7.2 Η Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, παρέχει στον χρήστη της Υπηρεσίας το μη αποκλειστικό και ανεκχώρητο δικαίωμα χρήσης των προϊόντων λογισμικού που παρέχονται για την λήψη της Υπηρεσίας, του οποίου θα κάνει χρήση μόνο ο ίδιος.
7.3 Ο χρήστης της Υπηρεσίας δεσμεύεται και αναγνωρίζει ότι σε καμιά περίπτωση μετά την λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Τράπεζας ή τρίτων, η χρήση των οποίων παραχωρείται σ’ αυτόν για τη λήψη της Υπηρεσίας.
7.4 Η χρήση της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Τράπεζα, οι επιχειρήσεις ή τυχόν τρίτοι είναι νόμιμοι δικαιούχοι. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, και οποιαδήποτε εν γένει προσβολή αυτών από τον χρήστη συνιστά παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε βάρος του.
8. Ευθύνη του χρήστη
8.1 Ο χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να διενεργεί τις συναλλαγές σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις οδηγίες της Τράπεζας, όπως αυτές του γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή της συναλλαγής. Οδηγίες για τη διενέργεια των συναλλαγών υπάρχουν και σε ειδικό οδηγό χρήσης που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας (στο εξής το «Εγχειρίδιο Χρήσης») και αποτελεί με τους παρόντες όρους ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώριση των στοιχείων των συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από τον χρήστη ο οποίος είναι και ο μόνος που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.
8.2 Ο χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα της Τράπεζας, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις προγραμμάτων προστασίας από ιούς (viruses) και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση να μην αποθηκεύει σε αυτόν μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
8.3 Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της κάρτας του καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εκδότρια τράπεζα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, να τηρεί ασφαλώς τους Κωδικούς πρόσβασης στην Υπηρεσία κ.λπ..
8.4. Η ευθύνη της Τράπεζας για μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση εντολών πληρωμής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.
9. Μέσα επικοινωνίας
9.1 Ο χρήστης της υπηρεσίας, για κάθε θέμα που αφορά στη χρήση της Υπηρεσίας ή τις συναλλαγές, επικοινωνεί με την Τράπεζα είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας (https://www.simplepay.gr) χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτήν, είτε τηλεφωνικά σε αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης, είτε με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ή αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε αριθμούς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκάστοτε ανακοινώνονται σε αυτόν μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας.
10. Αναστολή λειτουργίας Διαδικτυακού Τόπου
10.1 Η Τράπεζα δύναται να αναστέλλει τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας ή τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό, όπως για παράδειγμα όταν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή όταν χρειάζεται να προβεί στη συντήρηση του δικτύου.
11. Τροποποιήσεις
11.1 Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της προσαρμογής της στις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και αναβάθμισης των υπηρεσιών της, είναι δυνατόν να προβαίνει σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις ή εν γένει μεταβολές στην υποδομή και λειτουργία της Υπηρεσίας ή των συναλλαγών καθώς και να παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας και άλλων συναλλαγών. Τέτοιες μεταβολές γίνονται αυτόματα από την Τράπεζα και γνωστοποιούνται με ανάρτηση σε εμφανές σημείο του διαδικτυακού τόπου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Τράπεζα είναι δυνατόν να τροποποιεί τους παρόντες όρους προβαίνοντας σε αναθεωρημένη έκδοση αυτών, με γνωστοποίηση της αλλαγής μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι εκάστοτε νέοι όροι γίνονται αποδεκτοί από τον χρήστη της υπηρεσίας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Προοίμιο.
12. Διάρκεια της σύμβασης
12.1 Η σύμβαση που συνάπτεται με την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων είναι αόριστης διάρκειας και δύναται να λυθεί οποτεδήποτε με δήλωση του καθενός από τα μέρη προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή εκτελούνται όλες οι συναλλαγές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή από τον χρήστη της Υπηρεσίας μέχρι να περιέλθει η δήλωση αυτή στο συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται.
13. Συμπληρωματική εφαρμογή όρων χρήσης της κάρτας και του καταθετικού λογαριασμού
13.1 Για ότι δεν ρυθμίζεται από τους παρόντες όρους, ισχύουν οι όροι της σύμβασης που έχει αποδεχθεί ο συναλλασσόμενος για τη χρήση της κάρτας του ή του καταθετικού του λογαριασμού.
14. Προσφυγή
14.1 Ο χρήστης της Υπηρεσίας έχει στη διάθεσή του όλα τα μέσα εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών. Επίσης η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων – Τομέας Contact Center της Τράπεζας αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία αυτής μέσω της οποίας ο χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί να απευθυνθεί στην Τράπεζα για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ή παραπόνου του. Πληρέστερη ενημέρωση για την εν λόγω υπηρεσία και την διαδικασία υποβολής παραπόνων υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (http://www.nbg.gr) και της Υπηρεσίας (https://www.simplepay.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Επικοινωνία», επιλογή υποβολή σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων.